Start Inhoud

 

                       

 

 

 

 

Terug

Copyright

 

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mogen zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht of
andere van toepassing zijnde rechten geen verveelvoudigingen of
openbaarmakingen plaatsvinden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is
op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De auteursrechthebbende of zijn gemachtigde is met uitsluiting van
ieder ander gerechtigd de in artikel 17, lid 2, Auteurswet 1912 en in
het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) bedoelde vergoeding te innen en/of
daartoe in en buiten rechte op te treden.

 

                        Laatste update 06-04-2018